Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2020

Posledná aktualizácia: 04.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.09.2020

 

 

 

 (podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

Pokles zamestnanosti sa prehĺbil na 2,5 %, je to najväčší pokles za posledných desať rokov

Medziročný pokles zamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), ktorý sa prejavil na začiatku roka, sa v 2. štvrťroku 2020 prehĺbil na 2,5 %. Ide o najväčší pokles zaznamenaný od roku 2010. Počet pracujúcich 2) sa v absolútnom vyjadrení znížil o 65,4 tis. na 2 504,5 tis. osôb. Miera zamestnanosti 3) osôb vo veku 20 - 64 rokov  pri medziročnom znížení o 1,3 p. b. na 71,7 % klesla na najnižšiu úroveň od roku 2017. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí sa zamestnanosť na území Slovenska znížila o 2,4 % na 2 384,7 tis. osôb.

Miera zamestnanosti -  graf

Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 1. štvrťroku 2020 klesla o 27,4 tis. (o 1,1 %) na 2 524,2 tis. pracujúcich.

Zamestnanosť najviac klesla v službách, medziročne sa znížila o 43,4 tis. osôb. V rámci služieb bol najväčší úbytok pracujúcich v doprave a skladovaní o 11,6 tis., ubytovaní a stravovaní o 11,1 tis. a vo vzdelávaní o 9,1 tis. Výrazne sa znížil počet pracujúcich v stavebníctve o 15,4 tis. Pokles zamestnanosti bol aj v priemyselnej výrobe o 7 tis. osôb a v poľnohospodárstve o 4 tis. osôb.

Pokles zamestnanosti v 2. štvrťroku 2020 najviac ovplyvnilo výrazné zníženie počtu zamestnancov, medziročne o 46,5 tis. na 2 127,4 tis. osôb. Počet podnikateľov  4) klesol o 17,7 tis. (o 4,5 %) na 376,1 tis. Pokles bol v obidvoch kategóriách, u podnikateľov bez zamestnancov o 10,7 tis. osôb (o 3,4 %), u podnikateľov so zamestnancami o 7 tis. (o 8,9 %).

Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť najviac znížila v najmladších vekových skupinách, u pracujúcich vo veku 25 - 34 rokov o 26,3 tis. osôb a u 15 - 24 ročných o 18,7 tis. osôb. Zvýšila sa len v kategórii 55 - 59 ročných o 7,2 tis. osôb.

Negatívnymi zmenami bol poznačený vývoj zamestnanosti aj na regionálnej úrovni. Počet pracujúcich sa medziročne znížil vo všetkých krajoch, najviac v Nitrianskom, Košickom a Prešovskom kraji, v ktorých bol pokles o viac ako 10 tis. pracujúcich. V Košickom kraji bola najnižšia dosiahnutá miera zamestnanosti (66,3 %), Nitriansky a Prešovský kraj zaznamenali jej najvýraznejší pokles (Nitriansky o 2,1 p. b. a Prešovský o 2 p. b.).

V priemere za 1. polrok 2020 klesla celková zamestnanosť o 2 % na 2 528,4 tis. osôb.

Pracujúci v zahraničí

Pokles počtu pracujúcich v zahraničí podľa VZPS 5) pokračoval, oproti 2. štvrťroku 2019 sa ich počet znížil o 7,9 tis. (o 6,2 %) na 119,8 tis. osôb.

Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve 34,8 tis. osôb, priemysle 26,3 tis. osôb  a v zdravotníctve a sociálnej pomoci 23,7 tis. osôb. V rámci európskych krajín najviac Slovákov pracovalo v Rakúsku (37,5 tis.), najvyšší úbytok bol u pracujúcich Slovákov v Českej republike (o 4,8 tis. osôb).

Najviac zamestnaných v zahraničí bolo z Prešovského (29,1 tis. osôb) a Nitrianskeho kraja (21 tis. osôb).


Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
5) migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [pr0002qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail